Índice de transparencia dos concellos (ITA)

INDICADORES DE TRANSPARENCIA DOS CONCELLOS (ITA) 2017

A. Transparencia activa e información sobre a corporación municipal (21)

1.- PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE CARGOS, PERSOAL E RETRIBUCIÓNS DO CONCELLO (8) Si/Non Enlace
1. Os datos biográficos do Alcalde/sa e dos concelleiros/as do Concello, especificando como mínimo o(s) seu(s) nome(s) e apelidos, cargo actual, foto, reseña biográfica -mínimo de catro líñas cada un- o seu CV, así como as súas direccións electrónicas.
Si
Acceder
2. A axenda institucional do Alcalde/sa, con indicación e o detalle das actividades xa celebradas tanto como aquelas programadas para a súa próxima realización (data, hora, lugar, descrición da actividade e principais participantes).
Si
Acceder
3. Publícanse de forma detallada e individualizada os gastos de viaxe do Alcalde/sa, e dos demáis cargos electos do Concello.
Si
Acceder
4. A Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello, así como a relación individualizada de cargos (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe individual ou colectivo das súas retribucións.
Si
Acceder
5. Os datos básicos de todos e cada un dos órganos descentralizados, entes instrumentais e/ou sociedades municipais, con indicación detallada do seu obxecto social, así como os enlaces ás webs dos mesmos.
Si
Acceder
6. A Relación de Postos de Traballo (RPT) ou Plantillas de Personal dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais ao completo, indicándose a denominación dos postos e as prazas de cada cargo de confianza neles existentes.
Si
Acceder
7. As retribucións percibidas polos altos cargos (ao menos de todos os cargos electos e dos Directores Xerais se los hai) do Concello e dos máximos responsables das Entidades participadas polo mesmo.
Si
Acceder
8. O Rexistro de Intereses de Actividades e de Bens dos Altos cargos do Concello.
Si
Acceder
2.- PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO (6) Si/Non Enlace
9. Os plans e programas anuaies e plurianuais (vg. a Axenda Local 21, e/o Plan ou mapa Estratéxico) municipais nos que se fixan obxectivos concretos, así como as actividades, medios e tempo previsto para a súa consecución, e resultados ou grao de consecución dos obxectivos obtidos.
Si
Acceder
10. Un organigrama actualizado que permite comprender a estructura organizativa do concello e identificar ás persoas responsables dos diferentes órganos de goberno e a súas respectivas funcións, incluíndo no seu caso as Xuntas de Distrito ou barrios, así como coñecer as súas relacións de dependencia.
Si
Acceder
11. Publícase a política ou a forma de levar a cabo a xestión, a conservación e a eliminación dos documentos e arquivos do Concello.
Si
Acceder
12. Publícase a relación revisada e/o actualizada de Inmobles (oficinas, locais, etc.), tanto propios como en réxime de arrendamento, ocupados e/o adscritos ao Concello, indicando o correspondiente réxime en cada un de eles.
Si
Acceder
13. A relación detallada de todos os vehículos oficiais (propios, alugados, ou cedidos) adscritos ao Concello.
Si
Acceder
14. O inventario actualizado de bens e dereitos do Concello de cada un dos tres últimos exercicios pechados.
Si
Acceder
3.- PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS (7) Si/Non Enlace
15. Existe e se publica o Código ético ou de bon goberno do Concello (preferentemente adaptado ao novo Código de bon goberno local aprobado por unanimidade dos grupos políticos na FEMP).
Non
16. As ordes do día previas dos Plenos Municipais.
Si
Acceder
17. As actas íntegras dos Plenos Municipais.
Si
Acceder
18. Os acordos completos das Xuntas de Goberno, e as Actas íntegras cando actúen por delegación do Pleno.
Si
Acceder
19. Os arquivos de audio (podcast) ou dos vídeos das sesións dos plenos municipais.
Si
Acceder
20. As resolucións xudiciais (cun enlace ao seu contido íntegro) que afecten ao Concello (na orde contencioso, laboral, etc.)
Non
 
21. As resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio da actividade privada a altos cargos.
Si

B. Páxina web, relacións cos cidadáns e a sociedade, e participación cidadá (15)

1.- PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS (8) Si/Non Enlace
22. Implantouse na web do Concello unha sección específica en materia de transparencia, ou ben no Concello conta cun portal de transparencia enlazado á propia web municipal.
Si
Acceder
23. A web (e no seu caso o portal de transparencia do Concello) conta cun buscador operativo e claramente visible.
Si
Acceder
24. A web (e no seu caso o portal de transparencia do Concello) conta na súa portada cun Mapa web que permite ver nun só lugar a estructura dos contidos incluidos nos mesmos e seus accesos en hipervínculo. Si
Acceder
25. Publícase o catálogo xeral de servizos municipais, así como as sedes dos servizos e equipamientos da correspondente entidade, con dirección, horarios de atención ao público e enlaces ás suas páxinas web e/o direccións de correo electrónico. Si Acceder
26. Publícase o catálogo actualizado dos procedementos administrativos a disposición do cidadán, con indicación do seu obxecto, trámites, prazos, sentido do silencio administrativo, e no seu caso formularios asociados, especificando os susceptibles de tramitación electrónica. Si
Acceder
27. Existe e se informa sobre unha/s Carta/s de Servizos municipais, e do grado de cumprimento dos compromisos establecidos na/s mesma/s. Non  
28. Existe e se anuncia un Canal específico de denuncias para os cidadáns. Si
Acceder
29. Infórmase na web (e mediante redes sociais, no seu caso) sobre incidencias actuais na prestación dos servizos municipais. Si
Acceder
2.- PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA O CIDADÁN (7) Si/Non Enlace
30. Publícanse na web datos ou información estatística sobre as consultas e suxestións recibidas de cidadáns ou organizacións.
Si
Acceder
31. Contémplase na web un espazo para que expresen as súas opinións e propostas os Grupos políticos municipais.
Si
Acceder
32. Existe na web o directorio de entidades e asociacións de veciños do municipio, e se contempla na mesma un espazo reservado para devanditas asociacións.
Si
Acceder
33. Existen na web foros de discusión, ou ben existen perfiles activos do concello nas redes sociais.
Si
Acceder
34. Existe e se publica na web o conxunto de normas que establecen e regulan os procedementos e órganos para que os veciños podan participar efectivamente nos asuntos da vida pública local (Regulamento de Participación cidadá e/ou outros).
Si
Acceder
35. Existen e se informa na web sobre os Consellos municipais e/ou outros canales de participación cidadán.
Si
Acceder
36. A web informa sobre as vías para a participación cidadán na elaboración dos planes económicos, sobre políticas específicas e/ou sobre presupostos municipais.
Si
Acceder

C. Transparencia económico-financieira (11)

1.- INFORMACIÓN CONTABLE E PRESUPOSTARIA (6) Si/Non Enlace
37. Os presupostos do Concello, con descripción das principais partidas presupostarias e información actualizada (ao menos trimestralmente) sobre o seu estado de execución.
Si
Acceder
38. As modificacións presupostarias aprobadas polo Pleno municipal, ou pola Xunta de Goberno, Alcalde ou Concelleiro Delegado.
Si
Acceder
39. Os presupostos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais (nun apartado específico da web). Si
Acceder
40. O indicador financeiro de Autonomía fiscal: Dereitos recoñecidos netos de ingresos tributarios / Dereitos recoñecidos netos totais. Si
Acceder
41. O indicador financeiro de Capacidade ou necesidade de financiación en termos de estabilidade presupostaria (superávit ou déficit). Si
Acceder
42. A entidade informa explícitamente na web que publica as súas contas na Plataforma do Tribunal de Contas sobre Rendición de Contas (rendiciondecuentas.es) Si
Acceder
2.- TRANSPARENCIA NOS INGRESOS, GASTOS E DÉBEDAS MUNICIPAIS (5) Si/Non Enlace
43. Publícanse as Contas Anuales/Conta Xeral do Concello (Balance, Conta de Resultado económico-patrimonial, Memoria, e liquidación do Presuposto).
Si
Acceder
44. Publícanse os indicadores: a) Ingresos fiscais por habitante (Ingresos tributarios/Nº habitantes); e b) Investimento por habitante (Cap. I a III) x 365 / Dereitos recoñecidos netos)). Si
Acceder
45. Publícase a información sobre o Período medio de pago a proveedores de acordo coa normativa de estabilidade presupostaria. Si
Acceder
46. Publícase o importe da débeda pública municipal consolidada e a súa evolución en comparación con exercicios anteriores. Si
Acceder
47. Publícanse os Informes de Auditoría de contas e os de Fiscalización por parte dos Órganos de control externo (Cámara ou Tribunal de Contas), tanto os do Concello como os das entidades do sector público municipal. Si
Acceder

D. Transparencia nas contratacións, convenios, subvencións e custos dos servizos (12)

1.- CONTRATACIÓNS (7) Si/Non Enlace
48. Publícanse de forma inmediata cada un dos Contratos (todos os contratos non menores) realizados polo Concello, con indicación do obxecto, o importe de licitación e de adxudicación, o procedemento utilizado, os instrumentos a través dos que no seu caso se publicitase, o número de licitadores participantes en cada un e a identidade dos adxudicatarios.
Si
Acceder
49. Publícanse periódicamente (como mínimo trimestralmente) os Contratos menores realizados polo Concello con información detallada dos seus importes e adxudicatarios (mediante un enlace directo e específico na web) Si Acceder
50. As modificacións dos Contratos realizados polo Concello (mediante un enlace directo e específico na web). Non  
51. Infórmase sobre a composición, forma de designación e convocatorias das Mesas de contratación. Si Acceder
52. Publican as Actas das Mesas de Contratación (mediante un enlace directo e específico na web para esta información). Non  
53. Os datos estatísticos sobre o porcentaxe en volumen presupostario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público. Si Acceder
54. O Concello informa explícitamente na web de que publica os sus contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP) (directamente ou por agregación na Plataforma de contratación autonómica) Non  
2.- CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS (3) Si/Non Enlace
55. A relación de convenios e encomendas de xestión suscritos, con indicación das partes firmantes, o seu obxecto e no seu caso as obligacións económicas convidas. Si Acceder
56. A relación detallada de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello, con indicación do seu importe, obxectivo ou finalidade e beneficiarios. Si Acceder
57. Publícanse as asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais. Si Acceder
3.- SUMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS (2) Si/Non Enlace
58. Publica a lista e/ou a cuantía das operacións cos proveedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello.
Si
Acceder
59. Publícase información sobre o Coste efectivo dos servizos prestados polo Concello (en base á normativa da Orde HAP/2075/2014). Si Acceder

E. Transparencia en materias de urbanismo, obras públicas e medioambiente (12)

1.- PLANS DE ORDENACIÓN URBANA E CONVENIOS URBANÍSTICOS (5) Si/Non Enlace
60. O Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOU) e os mapas e planos que o detallan.
Si
61. En relación co ámbito medioambiental publícanse: a) As políticas e programas do Concello relativos ao medioambiente, así como os informes de seguemento dos mesmos; b) Os estudos de impacto ambiental, paisaxísticos e evaluacións do risco relativos a elementos medioambientais (se non realizaron estos estudos, indicarase expresamente na web).
Si
62. As modificacións aprobadas do PXOU e os Plans parciais aprobados. Si
63. Información detallada dos Convenios urbanísticos do Concello e das actuacións urbanísticas en execución. Si
64. Información detallada e precisa sobre os usos e destinos do Solo do municipio. Si
2.- INFORMACIÓN SOBRE LICITACIÓNS DE OBRAS PÚBLICAS (4) Si/Non Enlace
65. Os proxectos, os pregos e os criterios de licitación das obras públicas.
Si
Acceder
66. As modificacións, reformados e complementarios dos proxectos das obras máis importantes (mediante un enlace directo e específico na web) (se non os houbo, indicarase expresamente na web).
Non
67. O listado de empresas que concurriron a cada unha das licitacións de obras públicas convocadas polo Concello.
Si
68. A relación das empresas que realizaron as obras públicas máis importantes no Concello, con indicación das obras e o seu importe. Si
3.- URBANISMO E OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (3) Si/Non Enlace
69. Información precisa sobre cada unha das obras máis importantes de infraestructura que están en curso (Obxectivos da obra e responsable municipal; contratista/s responsable/s; importe presupostado; período de execución). Si
70. Trátase, ao menos semestralmente, información sobre as obras de infraestructura realizadas e no seu caso as aprobadas pendentes de execución (informes, comunicados, notas de prensa, etc.). Non
71. Publícanse os indicadores: a) Inversión en infraestructuras por habitante e b) Proporción de ingresos do Urbanismo sobre os ingresos totais (indicaranse na web os conceptos incluídos como Ingresos urbanísticos: Licenzas urbanísticas, IBI, ICIO, aproveitamento urbanístico, enaxenación de terrenos, etc.).
Si

F. Dereito de acceso á información (9)

1.- VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA (6) Si/Non Enlace
72. A web e/ou o portal de transparencia do Concello destina un espazo destacado ou sección, fácilmente visible e claramente identificable, para difundir o dereito de acceso á información e para facilitar o acceso a este procedemento administrativo. Si
73. Existe e está habilitado un procedemiento administrativo presencial (non electrónico) para o exercicio de dereito de acceso á información, e se ofrece en todo caso ao interesado/a información sobre os pasos a seguir, horarios e requisitos. Si
74. Pónse a disposición na sección o portal de transparencia do Concello, un formulario web - ou un canal electrónico - para formular solicitudes de acceso á información pública.
Si
75. O canal electrónico de solicitudes de acceso permite diversos tipos de identificación do interesado, tales como unha dirección de email, autenticación electrónica ordinaria (v.g. usuario e password), que non precisen da obtención/instalación de certificados dixitales e/ou a aportación de datos fiscais. Non
76. O canal electrónico de solicitudes de acceso á información permite, dunha forma igualmente accesible, dar seguimento á tramitación da petición por parte do interesado/a, ou existe un seguimento centralizado da xestión de estos expedientes que permite coñecer a súa situación. Non  
77. Facilítase desde a web (ou no seu caso o portal de transparencia) do Concello unha canle fácil e accesible para a formulación de queixas ou suxestións en relación co Acceso á información.
Si
2.- RECLAMACIÓNS E EVALUACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA (3) Si/Non Enlace
78. Difúndese dunha forma sinxela e clara na web ou no portal de transparencia do Concello, as condicións e o procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
Si
79. Está operativa e claramente visible na web ou área ou entidade municipal responsable ante a cal presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
Si
80. Publicítase na web ou no portal de transparencia do Concello, información estadística con periodicidade bimestral ao menos, de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo; desestimadas, en todo ou en parte; e resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.
Si

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar